Menu
Your Cart

Politica de confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe www.nmcromania.ro („Site-ul” nostru) și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este NMC STIL DISTRIBUTION SRL cu sediul în str. Minzului nr. 6, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București sub nr. J40/1507/2004, CUI RO16109528, reprezentată prin reprezentant legal dl. Alan Constantin – administrator nmcromania.ro, cu următoarele date de contact: [email protected], telefon: 021.319.35.35.

Mai jos, vă aducem la cunoştiință modalitățile și scopurile în care colectăm datele dvs., în ce situații le transferăm, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, detaliem modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, pot include:

– Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, cod numeric personal, denumirea postului, adresa poștală, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactati și accesați online serviciile de achiziții de produse oferite de Site-ul nostru, dar și serviciile de curierat, pentru livrarea produselor comandate;

 

– Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu societatea noastră sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi: plăți efectuate, informații privind nevoia dvs. de o anume categorie de produse/servicii;

 

– Detalii ale vizitelor dumneavoastră la punctele noastre de lucru, la sediu sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;

 

–Informații pe care le colectăm când navigați pe Site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate mai jos.

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

– Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

– Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

– Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

– Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale NMC STIL DISTRIBUTION SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

 

Detalii de utilizare 

Detalii de utilizare si adrese IP

 

Putem colecta informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe Site.

 

Informațiile pot include, de exemplu:

 

–trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare;

–informații cu privire la resursele pe care le accesați;

–informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului;

 

Scopul utilizării informațiilor

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, le folosim în următoarele scopuri:

 

-  pentru a vă da curs solicitărilor dvs, cu privirea la serviciile și produsele noastre;

- analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile);

- efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile noastre;

- pentru a putea gestiona și administra relația contractuală cu toți clienții noştri;

- pentru a ne prezenta Site-ul și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră, în vederea eficientizării colaborării noastre; – pentru a vă furniza informațiile suplimentare pe care ni le solicitați;

- pentru a vă informa despre noile noastre produse sau despre modificările aduse acestora, inclusiv direct marketing sau evenimente promoționale odată ce avem acordul dvs.;

- securitatea și îmbunătățirea Site-ului nostru;

- în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

 

Divulgarea şi transferul informațiilor dumneavoastră 

Compania noastră poate divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem de la dvs. către terți doar pentru a respecta o hotărârea judecătorească definitivă sau o altă obligație de acest fel sau în cadrul unui schimb de informații pentru protejarea împotriva fraudei, în vederea apărării drepturilor sau bunurile noastre. În cazuri excepționale putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea scopurilor descrise mai sus, precum și în contextul prezentat. 

 

Drepturile de care beneficiați în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele: 

·    Dreptul de acces înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. Informațiile le veți primi în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. Informațiile vă vor putea fi furnizate și verbal. Cererea poate fi depusă fară niciun cost doar o dată pe an. Informațiile vă vor fi oferite fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioada poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii.

·   Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·     Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, fără a aduce însă atingere obligațiilor legale ce cad în sarcina subscrisei.

·     Dreptul la restrictionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care subscrisă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

·    Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un anumit format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor și riscurilor.

·     Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, inclusiv în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: nu mai există raport în baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legale și/sau legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

 

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoana vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea.

 

Plângere sau sesizare cu privire la încălcarea drepturilor 

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresa de email: [email protected].

În cazul în care aveți orice îngrijorare referitoare la o potențială încălcare a dreptului dvs. privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, puteți să ne transmiteți o reclamație în acest sens pe adresa de e-mail de mai sus. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns într-un termen rezonabil, cu respectarea prevederilor legii. Daca nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București.

Perioada stocării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor indicate în secțiunea prezentată mai sus sau respectiv pe perioada în care ne aflăm în relații contractuale. Vom înceta să le prelucrăm, când, în acest context, nu mai sunt necesare ori atunci când vă retrageți consimțământul (daca este cazul) și nu mai există motive care justifică prelucrarea acestora în continuare.

Completări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Precizăm că politica noastră este să publicăm pe site orice modificări aduse acestei secțiuni, pe măsură ce legislația ne-o va impune sau va fi nevoie în contextul actual. În cazul în care modificările vor fi de esență poate fi necesar un nou acord al dvs, în vederea prelucrării datelor, pe care vi-l vom solicita în mod expres, urmând că ulterior să le și aplicăm.